SPECIAL GENERAL MEETING 
Special Resolution 21-005

FOR VOTING AND INFORMATION SESSIONS - PLEASE SCROLL TO THE BOTTOM OF THIS PAGE 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ

Special Resolution # 2021-05                       ISSUED: May 29, 2021 
To be distributed and voted upon at the Special General Meeting of Members (Herein referred to as “The 
Members” ) for the Greek Orthodox Community of East Vancouver (Herein referred to as “The GOCOEV”) on June 
14, 2021 or on a meeting held thereafter but not exceeding past  June 29th , 2021 


The purpose for this Special General Meeting will solely be to secure Ballots pertaining to the Special Resolution as 
listed below.   Additionally, the parameters of the “meeting” are only as listed below. 
In accordance with special provisions afforded to Societies during the COVID Pandemic, meeting, information, and 
question periods will occur:  
• Via Zoom - Wednesday June 9th , 2021 at 7pm ( Link to be available upon request by calling our 
office  (604) 438-6432 during business hours or emailing office@goeastvan.ca 
• Via in person information sessions - Please register via www.goeastvan.ca  or call (604) 438-6432 
• Via correspondence, not excluding nor limited to electronic transmission.  All queries must be submitted 
no later than 11pm , June 9, 2021 
- Voting for this resolution will occur via a drop in Ballot (As listed on our Website www.goeastvan.ca ).   
- A Ballot box, along with ballots will be placed at the Office of the GOCOEV and as such each ballot must be filled in and submitted in person during business hours up until the closing of the ballot submission period 
- Ballot (ballot submission period) closing will be end of business day, at 5:00pm June 14th, 2021 
- Ballot casting will only be available to Members of the Greek Orthodox Community who are in good standing as 
of June 10th, 2021 
of June 10th, 2021

 

• In relation to the construction project known as “The Amenity Building Project”, and known as and 
referred to as “The School Building”, “The Greek School Building” and “The Annex for the Greek  Orthodox

Community of East Vancouver”, and hereinafter referred to as “The Project”,  


and 


• As matters relate to previously approved Special Resolutions dated 
o January 25, 2016 o April 18, 2016 o June 07, 2017  o May 9, 2019 
Council seeks a vote from the General membership of the GOCOEV to : 
 
• Hereby instruct and authorize the Officers and Directors of the GOCOEV to Increase the 
charge on the existing property owned and managed by the Greek Orthodox Community of 
East Vancouver by $400,000 for a combined total charge of $1,200,000.00 (From the existing 
charge of $800,000.00) 
 
• Hereby instruct and authorize the Officers and Directors of the GOCOEV to draw from this 
charge noted above, a total of $250,000.00 for the use in completing the Project.
 

Ειδική Απόφαση # 2021-05                                                                    Έκδοση: 29 Μαϊου,2021
Να διανεμηθεί και να ψηφιστεί στην Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών (στο εξής αναφέρεται ως «Τα Μέλη» ) για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ (στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΟΚΑΒ») τον Ιούνιο 14, 2021 ή σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιήθει στη συνέχεια αλλά δεν θα ξεπερνά τις 29 Ιουνίου 2021. 


 Ο σκοπός αυτής της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι αποκλειστικά η πραγματοποíση ψηφοφορίας που αφορά το Ειδικό Ψήφισμα όπως παρατίθεται παρακάτω. Επιπλέον, οι παράμετροι της «συνελευσης» αναφέρονται μόνο παρακάτω.  
Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που παρέχονται στις Κοινωφελείς Οργανώσεις κατά τη διάρκεια της Πανδημίας COVID, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, πληροφορίες και περίοδοι ερωτήσεων:


⦁    Μέσω zoom/ ζουμ - Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στις 7 μ.μ.(το λινκ θα είναι διαθεσμο εφοσον ζητηθεί απο το γραφείο στο (604)438-6432 ή μέσω email)

⦁    Μέσω προσωπικών ενημερωτικών συνεδριών - Εγγραφείτε μέσω www.goeastvan.ca ή καλέστε στο (604)438-6432.

⦁    Μέσω αλληλογραφίας, που δεν αποκλείει ούτε περιορίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 9 Ιουνίου 2021 και 11μ.μ.

⦁    Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω κάλπης (Όπως θα αναφέρεται στον ιστότοπό μας ⦁    www.goeastvan.ca).
⦁    Μια κάλπη, καθώς και τα ψηφοδέλτια, θα τοποθετηθούν στο γραφείο της Κοινότητας. Κάθε ψήφος θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλεται απο το κάθε μέλος εν ώρες γραφείου και μέχρι να κλεíσουν οι καλπες.

⦁    Η λήξη της περιόδου ψηφοφορίας ορίζεται το τέλος της εργάσιμης μέρας της 14ης Ιουνίου 2021, στις 5 μ.μ.

⦁    Δικαιώμα ψηφοφοριάς έχουν τα μέλη της  ΕΟΚΑΒ, που μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021, θα είναι ταμειακώς εντάξει.


 Eιδική απόφαση  (# 2021-05):
• Σε σχέση με το έργο υπο κατασκευή που είναι γνωστό ως "Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων", και γνωστό ως και αναφέρεται ως «Το      Σχολικό Κτίριο», «Το Ελληνικό Σχολικό Κτίριο» και «Το Παράρτημα για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ», και εφεξής «Το Έργο»,  και 
• Δεδομένου ότι τα θέματα αφορούν προηγούμενα εγκεκριμένα Ειδικά Ψηφίσματα με ημερομηνία 
o 25 Ιανουαρίου 2016 o 18 Απριλίου 2016 o 07 Ιουνίου 2017 o 9 Μαΐου 2019 .
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεí την ψήφο των μελων της κοινοτητας οπου:

⦁    Δια του παρόντος δινει εντολή και εξουσιοδοτεí το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚΑΒ όπως αυξήσει τη χρέωση για την υπάρχουσα ιδιοκτησία που ανήκει και διαχειρίζεται η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ κατά 400.000 $ για μια συνολική χρέωση 1.200.000 $ (από την υπάρχουσα χρέωση των 800.000 $).


⦁    Δια του παρόντος εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚΑΒ όπως αντλήσει από την προαναφερόμενη χρέωση, συνολικά 250.000,00 $,  ποσό που θα χρησιμοποιηθεí για την ολοκλήρωση του Έργου.
 

YOU MAY DROP INTO THE OFFICE TO VOTE 

STARTING TUESDAY JUNE 8 AND UP UNTIL 5PM JUNE 14, 2021. WE ARE OPEN DURING BUSINESS HOURS , BUT RECOMEND YOU CALL AHEAD AT 604-438-6432 TO ENSURE THAT THE OFFICE IS OPEN

JUNE 9, 2021 - ZOOM MEETING 

PLEASE CALL THE OFFICE AT 604-438-6432 TO JOING OUR ZOOM INFORMATION MEETING SCHEDULED FOR 7:30 PM 

- THE OFFICE ADMINISTRATOR WILL VERIFY YORU MEMBERSHIP AND EMAIL YOU A ZOOM LINK

IN PERSON CALL BACK SESSIONS 

PLEASE CALL THE OFFICE AT 604-438-6432 TO ARRANGE FOR A PHONE CALL FROM AN EXECUTIVE. CALL-BACKS WILL OCCURE ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS ON: 

THURSDAY JUNE 10 , 1-3PM 

FRIDAY JUNE 11, 1-3PM AND 6-8PM

SATURDAY JUNE 12, 1-3PM AND 5-7PM

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠEΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΩΣ 5 ΜΜ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. ΑΝΟΙΖΟΥΜΕ 9 ΕΩΣ 5, ΑΛΛΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΛΗΣΕΤΕ ΤΟ 604-438-6432 ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΟΤΙ  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 

CORRRESPONDENCE  

PLEASE EMAIL US YOUR QUESTIONS , UP UNTIL NOON JUNE 14, 2021 TO office@goeastvan.ca